Vraagstukken waar ik u bij zou kunnen ondersteunen en begeleiden zijn bijvoorbeeld de opvoeding van uw kind, loopbaanadvies of schoolkeuze. U mag altijd bellen of mailen met uw vraag.

Voorbeeld casus:

Ouders van een 11 jarige jongen hebben contact gezocht omdat hun zoon volgens zijn huidige school onhandelbaar is en beter zou passen op het speciaal onderwijs. Ouders zijn van mening dat dit niet het geval is en vragen om die reden om hulp.

Tijdens het intake gesprek blijkt dat hun oudste zoon een autismespectrumstoornis (ASS) heeft en op het speciaal onderwijs is geplaatst. Dit doet hem goed. Vanaf het moment dat hun twee jongste zoons op de plaatselijke basisschool zijn gekomen bestaat er vanuit de school al de vraag of er bij hen misschien ook sprake van een ASS zou kunnen zijn. Meteen is hier vanuit school dan ook op ingesprongen om de twee kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Nadat de school echter gefuseerd is zijn beide jongens volgens school onhandelbaar en bestaat er volgens hen gevaar voor de veiligheid van andere kinderen.

Omdat er al eens eerder psychodiagnostisch onderzoek is gedaan sla ik deze onderzoeken er op na om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van ASS. Dit blijkt echter niet het geval te zijn, maar beide kinderen zijn erg ongelukkig op hun huidige school en zitten niet goed in hun vel. Terugkijkend op het schoolverloop in de dossiers en uit de gesprekken met leraren blijkt dat er weinig tot geen aandacht is geweest voor alle positieve gebeurtenissen en dat alle aandacht op de negatieve gebeurtenissen gericht is geweest. De jongens hebben zich daarom een strategie aangeleerd om zichzelf staande te kunnen houden, maar nu de school gefuseerd is blijkt deze strategie niet meer te helpen en zijn ze duidelijk zoekend naar een manier waarop ze zichzelf wederom staande kunnen houden. Dit gaat met het nodige tumult gepaard.

Samen met de ouders ben ik naar gesprekken geweest op de basisschool en tijdens die gesprekken blijkt dat ouders hun kinderen niet langer op deze school willen houden en dat school niet langer de verantwoordelijkheid voor de jongens wil nemen. In samenspraak met ouders lijkt de beste en meest snelle oplossing op dit moment om de jongens beide naar het speciaal onderwijs, waar hun oudste zoon ook naar toe gaat, te laten gaan. We spreken af dat we de onderzoeken die daar zullen plaatsvinden afwachten en na een jaar zullen bekijken of deze oplossing blijvend is. Met de nieuwe school wordt afgesproken dat de onderzoeken pas zullen plaatsvinden wanneer beide jongens geaard zijn en zich weer prettig voelen.

Op dit moment groeien en bloeien de beide jongens helemaal op. Ze spelen weer op het schoolplein en nemen zelf vriendjes mee naar huis om te spelen. Dit gebeurde op de vorige school nooit en dat ze zelfs buiten mogen spelen is voor hen een enorme opluchting. Of dit komt door de structuur en de extra hulp op het speciaal onderwijs óf omdat zij zichzelf weer mogen zijn is op dit moment nog onduidelijk. Ouders van de jongens zijn erg blij met deze vooruitgang en hebben naar eigen zeggen veel baat gehad bij de begeleiding en ondersteuning die ik heb geboden.